Trigliceridi

Trigliceridi (TG, Triglycerides)

Trigliceridi se određuju, zajedno sa drugim parametrima, za procenu rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nemojte jesti 12h (najmanje 9h) pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Trigliceridi se sastoje od glicerola i masnih kiselina. Skladište se u masnom tkivu i predstavljaju najvažniji depo energije. Njihovom razgradnjom se oslobađaju masne kiseline koje oksidacijom oslobađaju ogromnu količinu energije.

Unose putem hrane, ali se takođe sintetišu u organizmu. Nakon obroka, nivo triglicerida u krvi raste (uprošćeno objašnjeno). Masne kiseline iz triglicerida se predaju tkivima (pre svega srcu i mišićima) koja ih koriste kao izvor energije. Višak se skladišti u masnom tkivu. Jetra ima sposobnost sinteze triglicerida iz ugljenih hidrata. Zbog toga se višak šećera iz hrane konvertuje u trigliceride koji se deponuju.
Kod gladovanja, masno tkivo se razgrađuje i oslobađaju se masne kiseline koje služe kao izvor energije. U jetri se iz masnih kiselina stvaraju i druga jedinjenja čija je uloga obezbeđivanje energije za funkcionisanje organizma.
Ovaj ciklus (nakon obroka i u gladovanju) je pod kontrolom hormona: insulina i glukagona, pre svega. Na proces utiču i drugi hormoni koji imaju ulogu u metabolizmu.

Image courtesy of  AKARAKINGDOMS / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of AKARAKINGDOMS / FreeDigitalPhotos.net

U krvi se transportuju u sklopu kompleksnih čestica koje se nazivaju lipoproteini (koje se sastoje od lipida i proteina). U sastav tih čestica ulaze , pored triglicerida, i holesterol, fosfolipidi i specifični proteini. Postoji više vrsta lipoproteina i svaki ima svoju specifičnu ulogu u metabolizmu.

Radi procene rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti, u biohemijskim laboratorijama se često određuje lipidni profil koji obuhvata: uk.holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol i trigliceride. Trigliceridi predstavljaju nezavistan faktor rizika za razvoj koronarne srčane bolesti. Lipoproteinske čestice koje su nosači triglicerida u krvi imaju značaju ulogu u procesu ateroskleroze.

Terapija koja ima za cilj sniženje nivoa triglicerida se utvrđuje na osnovu uzroka  i ozbiljnosti poremećaja. Obično obuhvata redukciju telesne težine, povećanu fizičku aktivnost, kao i lekove.

Rezultati:

Vrednosti triglicerida kod jedne osobe normalno variraju i zbog toga se jedna analiza ne može smatrati dovoljno pouzdanom za procenu pacijenta. Preporuka je da se analiza uradi u tri uzorka (najmanje dva) u razmaku od najmanje nedelju dana kako bi se pouzdano procenila prosečna koncentracija kod date osobe.
Povišen nivo triglicerida je povezan sa:
– gojaznošću
– pušenjem
– fizičkom neaktivnošću
– prekomernim unosom alkohola
– nekim bolestima (dijabetes tipa 2, hronična bubrežna insuficijencija)
– upotrebom nekih lekova (npr.kortikosteroidi, estrogeni, retinoidi,diuretici)
– genetskim poremećajima
– metaboličkim sindromom – metabolički sindrom je stanje za koje je karakteristična gojaznost, visok nivo triglicerida, nizak HDL-holesterol, visok krvni pritisak i povišen nivo glukoze u krvi.
– trudnoćom

Rezultati grupišu pacijente prema riziku od razvijanja prevremene ateroskleroze. U tabeli je data klasifikacija koja važi za odrasle osobe.

parametar

poželjno

granično povišen rizik

visok rizik

trigliceridi

do 1,70

1,70-2,29

≧2,30

*jedinice su u mmol/l

Za decu važe posebne referentne vrednosti.

Bakterijske i virusne infekcije menjaju metabolizam. Zbog toga, ove analize ne treba raditi u toku i odmah nakon bolesti, već treba sačekati da se ponovo uspostavi normalan metabolizam.

Sve odrasle osoba starije od 20 godina treba da odrede lipidni profil (uk.holesterol, LDL-hol., HDL-hol., triglicerdi) na svakih 5 godina.

Napomena:
Kao što je već pomenuto, lipoproteini koji su bogati trigliceridima učestvuju u procesu ateroskleroze. Zbog toga se kod osoba koje imaju visok nivo triglicerida računa non-HDL-holesterol (uk.holesterol-HDL holesterol) koji prestavlja meru za procenu ovih čestica. Taj parametar predstavlja sekundarni cilj terapije kod osoba sa visokim trigliceridima. Zbog međusobne povezanosti. trigliceridi. uk.holesterol, LDL-holesterol i HDL-holesterol se određuju zajedno radi procene rizika od razvoja ateroskleroze kao i za određivanje terapijskog cilja.

Članak je modifikovan 13.09.2013.

Saznajte više:
ateroskleroza
referentne vrednosti
holesterol
hs-CRP

Pitanja:
1.Koliko vremena treba sačekati da prođe nakon bolesti da bi se odredili lipidi (holesterol, trigliceridi) u krvi?
Minorne bolesti, kao što je obična prehlada, imaju uticaja na nivo lipidnih parametara. Rezultati ovih analiza su nepouzdani i nakon infarkta miokarda, drugih bolesti koje pogađaju srce, hirurških procedura i drugih bolesti. Zbog toga, lipidne parametre ne treba određivati u toku akutne faze ovih bolesti. Potrebno je sačekati najmanje mesec dana da bi rezultati analiza bili pouzdani.

Literatura:
1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,
ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier

Chapter 6: Preanalytical Variables and Biological Variation p.137
Chapter 27: Lipids, Lipoproteins, Apolipoproteins and Other Cardiovascular Risk Factors
str.743-755, 761, 766, 781-784

2.S.Spasić, Z.Jelić-Ivanović, V. Spasojević-Kalimanovska ,,Medicinska biohemija” 2003.
Poglavlje 4 – Lipidi, Trigliceridi 4:5 i 6
Poglavlje 4  – Metabolizam lipida u jetri 4:7-9; Metabolizam lipida u adipoznom tkivu 4:9-11

3.vrednosti lipidnih parametara prema kojima se pacijenti klasifikuju u grupe sa niskim, umerenim i visokim rizikom sa preuzete iz Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse (Lipidski poremećaji) koji je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije www.zdravlje.gov.rs, pristupljeno 08.10.2013.