AFP

AFP (alfa-feto protein; Alpha-Fetoprotein)

AFP se određuje u krvi majke kao deo prenatalnog skrininga ili kao tumor marker kod postavljanja dijagnoze i praćenja nekih vrsta kancera.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

AFP je glavni protein u krvi fetusa. Maksimalnu koncentraciju dostiže oko 30.nedelje. Postepeno, albumin počinje da se sintetiše i da zamenjuje AFP. Nivoi AFP brzo padaju nakon rođenja i albumin postaje najzastupljeniji protein u krvi.

AFP se koristi:
-kao deo prenatalnog skrininga:

Image courtesy of Jomphong / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Jomphong / FreeDigitalPhotos.net

radi otkrivanja teških urođenih anomalija nervnog sistema, kada se određuje u krvi majke.
Koristi se u kombinaciji sa drugim analizama ili samostalno. Dodatno, parametar se može određivati u amnionskoj tečnosti.
AFP iz krvi fetusa prolazi kroz placentu u cirkulaciju majke. Zbog toga su vrednosti AFP normalno više kod trudnica.
U ranom razvoju embriona, formira se neuralni tubus od koga kasnije nastaje kičmena moždina, mozak i pridružene strukture. Defekti neuralnog tubusa nastaju kada se ova struktura ne zatvori kompletno. Tada, AFP curi direktno u amnionsku tečnost i ulazi u krv majke, zbog čega njegova koncentracija postaje neuobičajeno visoka u ovim tečnostima. Postoji više vrsta ovih anomalija, kao što su spina bifida i anencefalija. Uzroci najverovatnije predstavljaju kombinaciju uticaja okruženja i genetskih faktora.
AFP može biti povišen i kod drugih fetalnih abnormalnosti.

-kao tumor marker:

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

kod hepatocelularnog karcinoma i karcinoma germinativnih ćelija (u koje spadaju određeni tumori testisa i ovarijuma).
AFP se normalno stvara samo kod fetusa. Kod odraslih osoba gen za ovaj protein je inaktiviran. Kada dođe do maligne transformacije ćelija, gen se reaktivira i koncentracija AFP u krvi raste.
Nivoi AFP se određuju kako bi se procenila efikasnost terapije i da bi se utvrdilo da li je došlo da povratka bolesti. Često se određuje zajedno sa drugim prametrima, u zavisnosti od vrste tumora.

Kancer jetre
Jetra ima značajne uloge u organizmu uključujući i metabolizam hranljivih materija, sintezu faktora koagulacije koji zaustavljaju krvarenje, sekreciju žuči kao i filtriranje i razgradnju toksičnih materija iz krvi.
Hepatocelularni kancer je najčešća vrsta karcinoma jetre kod odraslih osoba.
Pored toga što se koristi za procenu uspešnosti lečenja, određivanje AFP u krvi se može koristiti kao pomoć za rano otkrivanje tumora jetre, ali samo kod ljudi kod kojih je povišen rizik od nastanka ovih vrsta patoloških promena. Tada se koristi zajedno sa drugim testovima i procedurama.
Testikularni kancer:
Razvija se u jednom ili oba testisa.
Testisi su deo muškog reproduktivnog sistema. Izgrađeni su od nekoliko vrsta ćelija od kojih se svaka može razviti u neku vrstu kancera od kojih više od 90% spada u grupu ,,germ cells”.
Mnogi testikularni kanceri sekretuju određene proteine, kao što su AFP (alfa-feto protein) i/ili hCG i tada se ovi parametri koriste kao tumor markeri. Mogu biti povišeni i nivoi enzima LDH (laktat dehidrogenaze).
Ovarijalni kancer:
Potiče iz ovarijuma koji predstavljaju reproduktivne žlezde žena. Ovarijumi su izgrađeni od tri vrste ćelija: epitelijalnih, germinativnih i stromalnih. Svaka od ovih ćelija se može razviti u tumor, pri čemu su većina benigni.
Kod nekih vrsta ovarijalnih kancera (i to kancera germinativnih ćelija) mogu biti povišeni nivoi hCG i AFP (alfa-feto protein) i/ili LDH (laktat dehidrogenaze).

Povišene vrednosti se javljaju i kod nemalignih bolesti jetre, kao što su hepatitis i ciroza, kao i kod nekih tumora gastrointestinalnog trakta.

Rezultati:

AFP u krvi majke:
Povišene vrednosti se javljaju kod:
-defekata neuralnog tubusa – rezultat se dobija tako što se vrednost poredi sa rezultatima populacije koja nije pogođena ovim defektom. Ako je izračunata vrednost viša od granične, to je pokazatelj povećanog rizika od nastanka ovih abnormalnosti. Ne koristi se za postavljanje dijagnoze, već ukazuje na to da su potrebne dodatne analize.
-drugih abnormalnosti fetusa
-ako je prisutno više od jednog fetusa
-kod normalne trudnoće, ako starost trudnoće nije pravilno određena tj. ako je starost potcenjena
Na rezultat utiču rasa, težina i insulin-zavisni dijabetes.

Niske vrednosti AFP u krvi majke mogu biti povezane sa povećanim rizikom od nekih genetskih abnormalnosti. Rizik se računa uz upotrebu rezultata drugih parametara.

AFP kao tumor marker:
U ovom slučaju, referentne vrednosti važe za muškarce i žene koje nisu trudne.
Povišene vrednosti AFP se javljaju kod različitih malignih i nemalignih bolesti:
-neke vrste kancera testisa, ovarijuma, jetre
-neki tumori gastrointestinalnog trakta
-ciroza jetre, hepatitis
Kao tumor marker, AFP se određuje u više navrata radi praćenja efekata terapije. Ova analiza služi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze AFP-produkujućih tumora. Dijagnoza se potvrđuje drugim testovima i procedurama.

Članak je objavljen 09.03.2013.

Saznajte više:
Triple test, Quadruple test – Skrining u 2. trimestru trudnoće
Double test – Skrining u 1. trimestru trudnoće
Tumor Markeri

Pitanja:
1.Da li se koriste iste referentne vrednosti parametra AFP kada se određuje kao tumor marker i kada se određuje kod trudnica za procenu rizika od nastanka defekata neuralnog tubusa kod fetusa?
Ne, referentne vrednosti parametra AFP se razlikuju u zavisnosti od svrhe određivanja.
Naime, AFP normalno nije prisutan u krvi odraslih osoba ili je prisutan u vrlo niskim koncentracijama. Ako se AFP određuje kao tumor marker, referentne vrednosti su niske i važe samo za odrasle osobe koje nisu trudne. Povišene vrednosti kod odraslih osoba koje nisu u drugom stanju su u vezi sa različitim benignim i malignim bolestima (objašnjeno u tekstu iznad).
Fetus normalno stvara AFP. Zbog toga su kod novorođenčadi i male dece vrednosti normalno više nego kod odraslih. Nakon rođenja, koncentracija AFP opada i u prvih nekoliko godina života pada na vrednost koja se viđa kod odraslih osoba.

Fetus normalno stvara AFP koji prelazi u krv majke. Zbog toga su vrednosti kod trudnica normalno više nego kod osoba koje nisu u drugom stanju. Kod defekata neuralnog tubusa (ali i nekih drugih abnormalnosti fetusa), AFP u krvi majke je neuobičajeno visok.Osim toga, na koncetraciju AFP u krvi trudnice uticaj imaju različiti faktori, kao što su težina, rasa, dijabetes majke, nedelja trudnoće i sl. Svi ovi faktori se uzimaju u obzir prilikom formiranja očekivane vrednosti za određenu trudnicu. Rezultati se izražavaju kao MoM. MoM predstavlja odnos dobijenog rezultata i rezultata koji je očekivan za tu grupu kojoj trudnica pripada. Kao granične vrednosti se obično navode 2.0 ili 2.5 MoM. Ako su vrednosti više od ovih, potrebna su dodatna ispitivanja i pregledi, pošto se ovaj test ne koristi za postavljanje dijagnoze, već za identifikaciju trudnica koje pripadaju visokorizičnioj grupi. Laboratorija je dužna da uradi ovu konverziju rezultata (koncentraciju analita u MoM).

Literatura:
1.S.Spasić, Z.Jelić-Ivanović, V. Spasojević-Kalimanovska ,,Medicinska biohemija” 2003. Poglavlje 3 ,,Proteini” – proteini telesnih tečnosti alfa1 -fetoprotein strana 3-11
2.Mayo Clinic  – Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
,, Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum” pristupljeno dana 02.03.2013.
,, Alpha-Fetoprotein (AFP), Single Marker Screen, Maternal, Serum” pristupljeno 09.03.2013.

3.American Cancer Society www.cancer.org
Testicular Cancer:What is testicular cancer?How is testicular cancer diagnosed?After Treatment pristupljeno 23.02.2013.

Ovarian Cancer:What Is Ovarian Cancer?How is ovarian cancer diagnosed? pristupljeno 23.02.2013.
Liver Cancer:What Is Liver Cancer?Early Detection, Diagnosis, and Staging pristupljeno 02.03.2013.
4.National Institute of Child Health & Human Development
Neural Tube Defects (NTDs) Overview, Condition Information, What are neural tube defects? pristupljeno 09.03.2013.

5.PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
Alpha fetoprotein pristupljeno 09.03.2013.