Kalcitonin

Kalcitonin (Calcitonin)

Kalcitonin se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju efikasnosti terapije medularnog karcinoma tireoidne žlezde. Takođe, uz ostale analize i procedure, pri postavljanju dijagnoze multiple endokrine neoplazije tipa II i familijarnog medularnog karcinoma tireoidne žlezde.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Kalcitonin sekretuju parafolikularne ćelije (C ćelije) tireoidne žlezde. Zbirni efekat kalcitonina je smanjenje koncentracije kalcijuma u plazmi koje se postiže pre svega smanjenjem oslobađanja kalcijuma iz kosti. Kada je koncentracija kalcijuma visoka, sekretuje se kalcitonin. Ipak, u poređenju da dejstvom PTH i 1,25dihidroksivitaminom D, uloga kalcitonina u regulaciji metabolizma kalcijuma je vrlo mala.
Kod pacijenata sa medularnim karcinomom tireoidne žlezde, nivo kalcitonina je obično visok.

Kancer tireoidne žlezde može biti:
-papilarni – čini 70-80% svih tireoidnih kancera. Češće se javlja kod žena.
-folikularni – javlja se u oko 15% slučajeva kancera štitaste žlezde. Češće se javlja kod starijih osoba kao i regionima za koje je karakterističan deficit joda.
Parilarni i folikularni karcinomi se razvijaju od folikularnih tireoidnih ćelija i spadaju u diferentovane karcinome.
-anaplastični
-medularni – čini oko 3% tireoidnih kancera. Razvija se od parafolikularnih ćelija (C ćelija) koje proizvode kalcitonin.
Dijagnoza tireoidnog kancera se obično postavlja biopsijom.

Medularni karcinom tireoidne žlezde
Obično osobađa kalcitonin i CEA (CEA je tumor marker koji stvaraju neke vrste kancera), zbog čega nivo ovih parametara u krvi raste. Ova vrsta kancera može biti:
sporadična– ne nasleđuje se
* familijarna – nasledni oblik, kada postoji mutacija RET proto onkogena: Obično se razvija u detinjstvu ili mladosti.
-može se javiti izolovano ili
-zajedno sa tumorima drugih endokrinih žlezda u sklopu multiple endokrine neoplazije (MEN) i to 2A i 2B tipova
Medularni karcinom može imati dramatičnu sliku ako je udružen sa produkcijom drugih hormona ili peptida.
Kalcitonin u krvi je visok.
Oboleli bi trebalo da se podvgnu genetskom testiranju. Rođaci onih kod kojih su utvrđene mutacije bi trebalo takođe da se testiraju. Kod onih osoba kod kojih je utvrđena mutacija, možda će biti potrebne česte laboratorijske analize ili operacija kojom bi se uklonila tireoidna žlezda pre nego što se kancer razvije.
Hiperplazija C ćelija je relativno česta abnormalnost koja pogađa sredovečnu populaciju i koja se može razviti u medularni karcinom. Nivo kalcitonina u krvi je povišen kod hiperplazije C ćelija.

Multipla endokrina neoplazija
Predstavlja nasledni poremećaj koje se karakteriše benignim ili malignim promenama nekoliko endokrinih žlezda. Simptomi i tok bolesti zavisi od zahvaćenih žlezda.
tip I: nasledni sindrom za koji su karakteristični tumori paratireoidne žlezde, pankreasa i hipofize. Mogu se javiti i drugi tumori.
tip 2A: je nasledni poremećaj u sklpu koga se javljaju medularni kancer tireoidne žlezde, hiperparatireoidizam i feohromocitom.
tip 3B: javlja se takođe nasledno zajedno sa medularnim kancerom tireoidne žlezde, feohromocitomom i sa abnormalnostima skeleta.

Retko, i druge vrste tumora mogu da stvaraju kalcitonin.

Rezultati:

Ova analiza se radi kada postoji sumnja na medularni kancer tireoidne žlezde ili MEN sindrom ili ako postoji porodična istorija ovih bolesti.
Najveći broj pacijenata sa sporadičnim medularnim karcinomom tireoidne žlezde ima visok nivo kalcitonina. Tada se ovaj parametar koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze.
Ako se parameter koristi za praćenje efekata terapije medularnog kacera tireoideje, tada se prati promena koncentracije tokom određenog vremenskog perioda.
Oko 30% ljudi sa familijarnim medularnim karcinomom ili multiplom endokrinom neoplazijom tipa II ima normalne bazalne nivoe kalcitonina. Zbog toga će možda biti potrebni dodatni testovi koji uključuju i genetska testiranja radi otkrivanja mutacija ili stimulativni test lučenja kalcitonina.
Povišene vrednosti se javljaju i kod hiperplazije C ćelija tireoidne žlezde.

Retko, i druge vrste tumora mogu da stvaraju kalcitonin:
-Kancer pluća, pankreasa
-Intestinalni, gastrični, bronhijalni kancer

Povišeni nivoi se mogu javiti kod:
-trudnica
-novorođenčadi

Napomena:
Ovaj parametar nije koristan pri ispitivanju bolesti koje utiču na metabolizam kalcijuma.
Nakon obroka, dolazi do blagog porasta koncentracije kalcitonina.
Referentne vrednosti zavise od pola, starosti i stanja kao što su trudnoća.

Kalcitonin kao lek:
Kalcitonin se zbog svog delovanja koristi kao lek kod nekih bolesti kostiju i bolesti koje utiču na metabolizam kalcijuma:
-kod hiperkalcemije
-kod Paget-ova bolesti
-kod osteoporoze

Članak je objavljen 11.11.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
tumor markeri
vitamin D

Literatura:
1.ARUP – National Reference Laboratory www.arup.com
ARUP’s Laboratory Test Directory,,Calcitonin“ pristupljeno 23.10.2012.
Arup Consult:,,Thyroid Cancer” pristupljeno 27.10.2012.
,,Tumor Markers” pristupljeno 27.10.2012.

2.Mayo Clinic– Mayo Medical Laboratories www.mayoclinic.com
,,Calcitonin, Serum” pristupljeno 27.10.2012.

3. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,,Calcitonin” pristupljeno 27.10.2012.

4.PubMed Health U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
,,Calcitonin” pristupljeno 27.10.2012.

5.National Cancer Institute at the National Institutes of Health www.cancer.gov
,,What you need to know about thyroid cancer: Types of Thyroid Cancer” pristupljeno 27.10.2012.
,, Genetics of Medullary Thyroid Cancer” pristupljeno 27.10.2012.
,,Medullary Thyroid Cancer and C-Cell Hyperplasia” pristupljeno 27.10.2012.

6.H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore ,,Farmakologija” 2005. prvo srpsko izdanje
poglavlje 30 ,,Metabolizam kosti”

7.University of Maryland Medical Center www.umm.edu
Medical Reference, Encyclopedia ,,Calcitonin” pristupljeno 11.11.2012.

8.The Merck Manual for Health Care Professionals www.merckmanuals.com
,, Thyroid Cancers” pristupljeno 25.10.2012.
,, Multiple Endocrine Neoplasias: Overview; Type 1; Type 2A; Type 2B” pristupljeno 25.10.2012.

9. American Cancer Society www.cancer.org
,,Thyroid Cancer: Causes:What Is Thyroid Cancer?; Risk Factors, and Prevention” pristupljeno 25.10.2012.

10.American Thyroid Association www.thyroid.org
,,Cancer of The Thyroid” pristupljeno 25.10.2012.