HCG

HCG (humani horionski gonadotropin; human chorionic gonadotropin hormone)

Ovom analizom se određuje koncentracija hCG u krvi.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Humani horionski gonadotropin (hCG) je hormon koji se sastoji od dve subjedinice, alfa i beta. Kod muškaraca i žena se normalno nalaze niski nivoi u krvi.
Kod trudnica, specijalizovane ćelije placente počinju da sintetišu hCG i njegova koncentracija u krvi značajno raste. Ima ulogu u održavanju trudnoće u prvih nekoliko nedelja. Sinteza beta-hCG dostiže maksimum oko 8-10nedelje trudnoće, kada počinje lagano da opada.
U krvi majke se nalazi u više oblika. Eliminiše se iz organizma putem jetre i bubrega.

HCG se određuje zbog:
– potvrde postojanja trudnoće:
posebno je koristan za otkrivanje rane trudnoće o čemu možete pročitati u posebnom tekstu ,,Testovi za utvđivanje trudnoće”

– praćenja razvoja trudnoće:
Trudnoća se prati i drugim metodama, kao što je ultrazvuk. Često se određuju i drugi hormoni, kao što su estradiol i progesteron.
Nivo hCG udvostručava na svaka dva dana tokom prva tri meseca trudnoće.
Određivanje koncentracije hCG u krvi služi kao pomoć pri određivanju tačne starosti fetusa.
U kombinaciji sa drugim analizama, koristi se za potvrdu postojanja rizika od fetalnog Daunovog sindroma u sklopu prenatalnog skrininga. Više o ovoj temi pročitajte u posebnim tekstovima ,,Double test – Skrining u 1. trimestru trudnoće” i ,,Triple test, Quadruple test – Skrining u 2. trimestru trudnoće

-utvrđivanja eventualnih abnormalnosti u trudnoći kao što su ektopična trudnoća i mogući pobačaj.

Ektopična trudnoća (vanmaterična trudnoća):
Nastaje kada se oplođeno jaje implantira izvan uterusa (izvan materice). Kod ovog stanja, nivo hCG se sporo povećava. Ako postoji sumnja na vanmateričnu trudnoću, onda se hCG obično određuje u seriji.
Pobačaj:
HCG se sporo povećava, a njegova koncentracija često i pada. Ako je nakon pobačaja nivo hCG povišen, to može da ukaže na postojanje zaostalog materijala koji mora da bude uklonjen.

-kod sumnje na gestacijsku trofoblastnu bolest

Gestacijska trofoblastna bolest:
Predstavlja grupu retkih tumora za koje je karakterističan abnormalan rast ćelija u materici. Ove bolesti se ne razvijaju od ćelija uterusa, kao npr. cervikalni kancer. Umesto toga, ćelije tumora se razvijaju od ćelija koje bi se u normalnoj trudnoći razvile u placentu.
Većina gestacijskih trofoblastnih bolesti su benigne. U ove bolesti, između ostalih, spadaju molarna trudnoća (hidatiformna mola) i horiokarcinom.
Dijagnoza se obično postavlja u ranom stadijumu. Najčešće postoje znaci i simptomi koji ukazuju na to da postoji problem. Dijagnoza može biti postavljena tokom rutinskog ultrazvučnog pregleda kao i drugim metodama za vizuelizaciju tumora.
Nivo hCG u krvi je često vrlo visok, znatno viši nego u normalnoj trudnoći. Ipak, hCG neće biti viši kod svih obolelih žena u poređenju sa normalnom trudnoćom.
Koncentracija ovog parametra se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze gestacijske trofoblastne bolesti kao i za:
– procenu napretka bolesti.
– procenu efikasnosti terapije. Ako je terapija uspešna, nivo hCG pada.
– nakon završetka tretmana, nivo hCG se proverava da bi se utvrdilo da li je došlo da povratka bolesti.

– kod tumora koji produkuju hCG
ovaj parametar predstavlja tumor marker i koristi se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju efekata terapije. Često se određuje zajedno sa drugim parametrima.

Testikularni kancer:
Razvija se u jednom ili oba testisa.
Testisi su deo muškog reproduktivnog sistema. Izgrađeni su od nekoliko vrsta ćelija od kojih se svaka može razviti u neku vrstu kancera od kojih više od 90% spada u grupu ,,germ cells”.
Mnogi testikularni kanceri sekretuju određene proteine, kao što su AFP (alfa-feto protein) i hCG i tada se ovi parametri koriste kao tumor markeri. Mogu biti povišeni i nivoi enzima  LDH (laktat-dehidrogenaze).
Ovarijalni kancer:
Potiče iz ovarijuma koji predstavljaju reproduktivne žlezde žena. Ovarijumi su izgrađeni od tri vrste ćelija: epitelijalnih, germinativnih i stromalnih. Svaka od ovih ćelija se može razviti u tumor. Većina ovih tumora su benigni.
Kod nekih vrsta ovarijalnih kancera (i to kancera germinativnih ćelija) mogu biti povišeni nivoi hCG i AFP (alfa-feto proteina) i/ili LDH (laktat dehidrogenaze).

Retko, druge vrste tumora mogu da sekretuju hCG i to uobičajeno u umerenim količinama (tumori jetre, neuroendokrini, pankreasni, cervikalni, gastrični tumori i dr.).

Tokom patološke produkcije hCG, gubi se koordinacija u sekreciji alfa i beta subjedinice koje su sastavni delovi molekula ovog hormona. Zbog toga, tumori mogu proizvoditi disproporcionalne količine alfa ili češće beta subjedinice. Zato su metode koje detektuju i slobodnu beta subjedinicu osetljivije za otkrivanje tumora koji produkuju hCG.

Ako je terapija tumora uspešna, nivo hCG pada.

Rezultati:

Povišene vrednosti hCG se mogu javiti kod:
– normalne trudnoće
– vrlo visoke vrednosti se mogu javiti ako je prisutno više od jednog fetusa npr. kod blizanačke trudnoće, nivo hCG se udvostručava
– gestacijske trofoblastne bolesti
– ovarijalnog kacera
– testikularnog kancera
– drugih hCG-produkujućih tumora – retko
– menopauze-kod postmenopauzalnih žena su nađene povišene vrednosti ovog hormona. Posle menopauze, sinteza polnih hormona je smanjena. Zbog međusobne isprepletanosti hormonske regulacije, ovo stanje može dovesti do sinteze hCG.

Snižene vrednosti hCG se mogu javiti kod :
– pobačaja
– nekompletnog pobačaja
– pretećeg pobačaja
– ektopične trudnoće

Napomena:
Na nivo hCG utiču neki lekovi, kao što su lekovi za lečenje neplodnosti koji sadrže ovaj hormon.
Ako je došlo do gubitka trudnoće, potrebno je da prođe određeni vremenski period da bi se koncentracije hCG vratile na normalan nivo.
Postoje različite metode za određivanje hCG. Uprkos enormnim naporima da se postigne standarizacija, različiti testovi pokazuju samo umereno slaganje u rezultatima. Zbog toga, kada se nivoi hCG određuju u seriji, ista metoda treba da se koristi za sva merenja.

Članak je objavljen dana 23.02.2013.

Saznajte više:
testovi za utvrđivanje trudnoće
double test – skrining u 1. trimestru trudnoće
triple test, quadruple test – skrining u 2. trimestru trudnoće
tumor markeri

Literatura:
1. University of Rochester – Medical Center www.urmc.rochester.edu
,,HCG (Blood)” pristupljeno 23.02.2013.

2. PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
,, HCG blood test – quantitative” pristupljeno 23.02.2013.

3. Marina Stojanov ,,Laboratorijska endokrinologija” poglavlje 10 ,,Hormoni u trudnoći”
Prvo izdanje, Beograd 2004.; Izdavač IGP Excelsior

4. The Merck Manual for Health Care Professionals www.merckmanuals.com
,,Spontaneous Abortion (Miscarriage)” pristupljeno 23.02.2013.

5. Lab Tests Online www.labtestsonline.org
,,hCG” pristupljeno 23.02.2013.

6. American Cancer Society www.cancer.org
Gestational Trophoblastic Disease:
What Is Gestational Trophoblastic Disease?
Can gestational trophoblastic disease be found early?
How is gestational trophoblastic disease diagnosed? pristupljeno 23.02.2013.
Testicular Cancer
What is testicular cancer?
How is testicular cancer diagnosed?
After Treatment pristupljeno 23.02.2013.
Ovarian Cancer
What Is Ovarian Cancer?
How is ovarian cancer diagnosed? pristupljeno 23.02.2013.

7. Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
,,Beta-Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative, Serum” pristupljeno 23.02.2013.

8. Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP Consult ,,hCG Testing – hCG” pristupljeno 23.02.2013.