hs-CRP

hs-CRP (high-sensitivity CRP, high-sensitivity C-reactive protein, ultra-sensitive CRP)

hs-CRP se određuje radi procene rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti.

Napomena:
Ako se CRP određuje da bi se utvrdilo da li postoji zapaljenje u organizmu, u pitanju je CRP analiza. Više o ovom parametru pročitajte u posebnom tekstu ,,CRP”

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Ovaj parametar se obično određuje zajedno sa drugim analizama koje se koriste za procenu rizika od kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga će možda biti potrebno da ne jedete 8h ili 12h pre uzimanja uzorka. Konsultujte se sa lekarom ili u laboratoriji u vezi sa pripremom pre vađenja krvi.

O parametru:

CRP se sintetiše najvećim delom u jetri. Povišena koncentracija CRP ukazuje na zapaljenski proces u organizmu. Postoje dva testa pomoću kojih se CRP određuje:
1.hs-CRP – ovaj test je dizajniran tako da tačno meri niske koncentracije CRP u krvi, zato se i naziva ,,visoko osetljiv” (high sensitive CRP).
Naime, zbog nakupljanja holesterola i ćelija na zidovima krvnih sudova može doći do brojnih kardiovaskularnih bolesti. U ovom procesu učestvuje CRP čija koncentracija u krvi blago raste. Taj blagi porast koncentracije se meri ovim visoko osetljivim testom.
Ovaj parametar se određuje samo kod ljudi koji pripadaju određenoj populaciji i samo kod njih ovaj parametar ima značaja.
hs-CRP se često meri zajedno sa ostalim parametrima koji su u vezi sa povećanim rizikom od nastanka srčanih bolesti npr. lipidni status (holesterol, trigliceridi, LDL-holesterol, HDL-holesterol). Uz to u obzir se uzimaju i način života, trenutno zdravstveno stanje kao i porodična istorija.

2. CRP – ovaj test je dizajniran tako da meri širok opseg koncentracija CRP. Nivo CRP višestruko raste kod zapaljenja. Više o ovome pročitajte u posebnom tekstu ,,CRP”

Rezultati:

Na osnovu rezultata hs-CRP pacijenti se svrstavaju u grupu sa niskim, umerenim ili visokim rizikom.
Ova analiza je samo deo ukupne procene rizika pacijenta.

Napomena:
Brojni lekovi imaju uticaj na nivo CRP. Obavestite svog lekara o svim lekovima i suplementima koje uzimate.

Članak je objavljen 12.07.2012.

Saznajte više:
ateroskleroza
referentne vrednosti
holesterol
trigliceridi