Lipaza

Lipaza (Lipase, LPS)

Lipaza se određuje pri postavljanju dijagnoze akutnog pankreatitisa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Lipaza je digestivni enzim koji razlaže trigliceride koji sadrže dugolančane masne kiseline. Aktivnost u pankreasu je oko 5000 puta veća nego u drugim tkivima. Da bi ovaj enzim delovao, neophodne su žučne soli i kolipaza, mali molekul koga takođe stvara pankreas.
Lipaza je mali molekul koji se filtrira u bubrezima. Međutim, njega preuzimaju ćelije tubula bubrega i zbog toga se ne može detektovati u urinu.

Aktivnost ovog enzima se određuje radi dijagnoze akutnog pankreatitisa.

Nakon akutnog napada pankreatitisa, aktivnost enzima u krvi raste za 4 do 8h, dostiže svoj maksimum za oko 24h i opada u narednih 7 do 14 dana. Zabeležena povećanja aktivnosti variraju od 2 do 50 puta u odnosu na gornju referentnu granicu. Povećanje aktivnosti u krvi nije obavezno proporcionalno težini napada.

Ponekada je teško postavljanje dijagnoze akutnog pankreatitisa, zbog toga što i drugi akutni intra-abdominalni poremećaji imaju slične kliničke nalaze (npr. perforacija gastričnog ili duodenalnog ulcera, intestinalna opstrukcija i dr.). U tim slučajevima, lipaza je superiorniji parametar od amilaze. Dodatno, aktivnost lipaze ostaje duže povišena od amilaze. Ponekada se ova dva enzima zajedno određuju.

Rezultati:

Povišene vrednosti:
-akutni pankreatitis
-drugi poremećaji koji pogađaju pankreas: opstrukcija pankreasnog izvodnog kanala kamenom ili karcinomom pankreasa može dovesti do povećanja aktivnosti ovog enzima u krvi, u zavisnosti od lokalizacije opstrukcije i količine preostalog funkcionalnog tkiva.

Napomena:
Kod pacijenata kod kojih je smanjena filtracija u bubrezima, aktivnost lipaze može biti povišena. Zbog toga je komplikovana interpretacija rezultata kod pacijenata sa bolestima bubrega.
Određene endoskopske procedure u bilijarnom traktu mogu dovesti do povećanja aktivnosti lipaze u krvi.
Neki lekovi, kao što su opijati mogu dovesti do povećanja aktivnosti u serumu.

Članak je objavljen 19.07.2013.

Saznajte više:
Amilaza
Pankreas
Bolesti pankreasa

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,
ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier.
,,Lipase“ str.585-587

2.Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
,,Lipase, Serum“ pristupljeno 19.07.2013.