Cistatin C

Cistatin C (Cystatin C)

Cistatin C se određuje radi procene funkcije bubrega.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

 Brzina kojom bubrezi filtriraju krv se naziva brzina glomerularne filtracije (Glomerular Filtration Rate, GFR).  Brzina glomerularne filtracije predstavlja zapreminu plazme koja se kompletno prečisti od određene supstance radom bubrega u jedinici vremena.

Brzina glomerularne filtracije  služi za procenu funkcije bubrega:
-za otkrivanje smanjene bubrežne funkcije
-za određivanje terapije kod već ustanovljene bolesti bubrega i praćenje razvoja bolesti
-kod primene lekova koji se izlučuju putem urina, određivanje GFR služi kao pomoć pri određivanju doze radi prevencije potencijalne toksičnosti leka.
GFR se ne može jednostavno izmeriti. Za procenu GFR se koristi merenje supstanci koje se normalno nalaze u krvi i koje se iz cirkulacije uklanjaju radom bubrega. Trenutno je u najširoj upotrebi određivanje kreatinina u serumu. Rezultat se uvodi u jednačinu koja u obzir uzima različite faktore uticaja i koja služi za procenu GFR. Zbog toga što ova jednačina nije dovoljno precizna, uvedeni su drugi markeri, kao što je cistatin C. Konstantan rad na unapređenju postojećih metoda i otkrivanje novih markera za procenu GFR imaju za cilj otkrivanje bubrežnih bolesti u što ranijoj fazi.

Cistatin C je protein koga stvaraju sve ćelije koje imaju jedro. Sinteza ovog proteina je smatra konstantnom, zabeleženo je svega nekoliko faktora uticaja. Zbog male veličine, slobodno se filtrira u bubrezima. Iz cirkulacije se uklanja isključivo bubrežnom filtracijom, drugi putevi eliminacije nisu poznati.

Cistatin C služi kao marker za procenu brzine glomerularne filtracije tj. za procenu funkcije bubrega.
Na koncetraciju ne utiču mišićna masa, pol. ishrana,. Zbog toga se smatra pouzdanijim markerom bubrežne funkcije od kreatinina.
U poređenju sa određivanjem kreatinina u  serumu, cistatin C je korisniji parametar prilikom otkrivanja bolesti bubrega. Posebno može biti koristan kao pomoć pri otkrivanju blagog do umerenog oštećenja bubrežne funkcije.

Za procenu bubrežne funkcije kod dece, razvijene su jednačine koje uključuju koncentraciju cistatina C i kreatinina u serumu kao i koncentraciju uree, visinu i pol.
Cistatin C bolje reflektuje smanjenje bubrežne funkcije kod starijih osoba u poređenju sa nivoom kreatinina u serumu.

Rezultati:

Povišeni nivoi su znak smanjene bubrežne funkcije.

Napomena:
Ispitivanja su pokazala da postoji veza između povišenog nivoa ovog parametra i:
-hipertireoidizma (stanje kod koga je povećana produkcija hormona štitaste žlezde)
-upotrebe steroida.
Cistatin C se određuje pomoću nekoliko metoda. Do sada merenja nisu internacionalno standardizovana, što za sada ograničava primenu ovog parametra.

Ovaj parametar još uvek nije u širokoj upotrebi. U toku su intezivne studije čiji bi rezultati trebalo da omoguće veću kliničku korist pri proceni bubrežne funkcije, bilo samostalno bilo u kombinaciji sa drugim parametrima. Osim toga, postoje rezultati koji povezuju cistatin C sa povećanim rizikom od nastanka i smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti.

Saznajte više:
kreatinin
klirens kreatinina

Članak je objavljen 22.07.2013.

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,
ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
,,Cystatin C (and Other Low Molecular Weight Proteins)” str.697-698
,,Assessment of Kidney Function at the Extremes of Age” str.698-699

2. National Kidney Foundation www.kidney.org
,,Frequently Asked Questions About GFR Estimates”  http://www.kidney.org/professionals/kls/pdf/12-10-4004_KBB_FAQs_AboutGFR-1.pdf pristupljeno 22.07.2013.
,,Cystatin C” http://www.kidney.org/professionals/tools/pdf/CystatinC.pdf pristupljeno 22.07.2013.