PSA

PSA (Prostate-specific antigen, total PSA; free PSA)

PSA se određuje kao pomoć pri otkrivanju, praćenju terapije i izlečenja kancera prostate.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Ovu analizu obavite pre bilo kakvih pregleda na prostati.

O parametru:

PSA je enzim koji se nalazi u sekretu prostate i u krvi je pristutan u niskim koncentracijama. U krvi cirkuliše vezan za proteine i slobodan (free ili fPSA). Ukupan PSA predstavlja sumu ove dve frakcije. Slobodan PSA se određuje samo u pojedinim slučajevima.
Iz nepoznatih razloga, niži procenat slobodnog PSA  je povezan sa većim rizikom od kancera prostate. Ovo se izražava kao odnos slobodan PSA/ukupan PSA (free PSA/total PSA).
Ovaj parametar nije specifičan za kancer prostate i zbog toga predstavlja nesavršeni tumor marker. Nivo je povišen kod kancera prostate ali i kod benignih bolesti kao što su benigna hiperplazija prostate (BHP; benigno uvećanje prostate) i prostatitis. Dodatno, neki pacijenti sa kancerom prostate nemaju povišen PSA.
Rezultat zavisi i od godina života. Sa starenjem često dolazi do uvećanja prostate koja onda sekretuje veće količine ovog enzima.
Od značaja je i brzina promene koncentracije PSA tokom vremena kao i vreme potrebno da se koncentracija udvostruči. Ovi parameti se računaju i zahtevaju više određivanja u određenim vremenskim intervalima (najmanje 2 merenja pri čemu je minimalni vremenski period između analiza 3 meseca).

PSA se koristi i za nadzor pacijenata sa istorijom karcinoma prostate, kako bi se utvrdilo da li se bolest vraća. Tada se obično analiza ponavlja više puta ili se koristi u kombinaciji sa drugim pregledima i testovima.
Korisnost ovog testa za otkrivanje kancera prostate je dovedena u pitanje. Pre ove analize konsultujte se sa lekarom da biste utvdili da li pripadate grupi ljudi kojoj će ovaj test koristiti.

Rezultati:

Povišene vrednosti ukupnog PSA:
-kancer prostate
-benigna hiperplazija prostate (benigno uvećanje prostate)
-prostatitis (zapaljenje prostate)
-infekcija urinarnog trakta

Ako su vrednosti povišene, potrebna su dodatna ispitivanja i pregledi kako bi se utvrdio uzrok.

Napomena:
Pregledi prostate i biopsija prostate mogu dovesti do povišenja vrednosti PSA. Zbog toga ovu analizu treba raditi pre bilo kakvih pregleda i intervencija.
Terapija nekim lekovima, kao što su finasterid i dutasterid koji se koriste u terapiji benigne hiperplazije prostate, dovodi do sniženja nivoa ovog parametra.

Članak je objavljen 03.09.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti

Literatura:
1. Mayo Clinic www.mayoclinic.com Communique ,,Adenocarcinoma of the Prostate: Epidemiological Trends, Screening, Diagnosis, and Surgical Management of Localized Disease” april 2006. strane 3,4,5 pristupljeno dana 03.09.2012.
2. Mayo Clinic www.mayoclinic.com Communique ,, Prostate-Specific Antigen Doubling Time and Velocity” septembar 2006. pristupljeno dana 03.09.2012.
3. National Cancer Institute www.cancer.gov ,, Prostate-Specific Antigen (PSA) Test” pristupljeno dana 03.09.2012.
4. Europian Association of Urology ,, European prostate cancer experts re-affirm PSA`s benefits for certain men” pristupljeno dana 03.09.2012.