HbA1c (hemoglobin A1c)

HbA1c (glikohemoglobin, hemoglobin A1c)

HbA1c se određuje kod osoba sa dijagnozom dijabetesa radi praćenja bolesti i pri proceni efikasnosti terapije. Takođe, koristi se kao pomoć kod otkrivanja i postavljanja dijagnoze dijabetesa i poremećaja tolerancije glukoze.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Image courtesy of ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

HbA1c služi za procenu prosečnog nivoa glukoze u krvi tokom protekla 2-3 meseca.

Hemoglobin je protein koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima. Njegova uloga u organizmu je da vezuje kiseonik i transportuje ga kroz organizam. Glukoza, koja se normalno nalazi u krvi, može spontano da se vezuje za hemoglobin. Tako nastaje glikohemoglobin tj. HbA1c. Što je veća koncentracija glukoze u krvi, veća je i koncentracija ovog parametra. Zbog toga što je prosečan vek crvenih krvnih zrnaca oko 120 dana, HbA1c služi za procenu prosečnog nivoa glukoze u krvi tokom protekla 2-3 meseca.

Ovaj parametar se koristi za procenu efikasnosti terapije dijabetesa,kao i kod postavljanja dijagnoze dijabetesa i poremećaja tolerancije glukoze.

Rezultati:

Vrednost HbA1c je pokazatelj prosečnog nivoa glukoze u krvi u protekla 2-3 meseca. Na osnovu toga se procenjuje efikasnost terapije dijabetesa.
Hemoglobin A1c  nije pokazatelj dnevnih varijacija u koncentraciji glukoze. Zbog toga su česta merenja glukoze u krvi neophodna.

Napomena:
Vrednosti ovog parametra ne zavise samo od koncentracije glukoze u krvi, već i od životnog veka crvenih krvnih zrnaca. Rezultati će biti lažno niski ako je životni vek crvenih krvnih zrnaca skraćen. Na rezultat utiču i prisustvo varijanti hemoglobina, anemije, krvarenja, transfuzije.

Članak je objavljen 25.05.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
glukoza
fruktozamin