Tumor Markeri

Tumor markeri (Tumor Markers)

Tumor markeri su supstance koje proizvode ćelije kancera ili druge ćelije kao odgovor na različita maligna ili benigna stanja. Iako ih stvaraju kako normalne tako i kancerogene ćelije, kod malignih stanja se produkuju znatno viši nivoi.

Određuju se najčešće u krvi, ali i u drugom biološkom materijalu: u urinu, stolici, tkivu tumora ili drugim tkivima i telesnim tečnostima.

Neki su u vezi sa jednom vrstom kancera, dok drugi mogu biti povišeni kod više vrsta malignih stanja.

Postoje ograničenja u korišćenju ovih parametara. Ponekada, nivoi mogu biti povišeni i kod nekancerogenih stanja. Osim toga, nemaju svi pacijenti koji boluju od kancera povišene nivoe tumor markera koji su karakteristični za tu bolest.

Koriste se kao pomoć pri otkrivanju, postavljanju dijagnoze i praćenju nekih vrsta malignih stanja.

Za otkrivanje kancerogenih promena kod ljudi koji nemaju nikakve simptome, tumor markeri nisu u upotrebi (osim PSA, čija je upotreba u ove svrhe sada dovedena u pitanje i u toku je stručna diskusija o ovoj temi). Tokom dužeg vremenskog perioda, postoje napori da se identifikuje marker koji se može koristiti za vrlo ranu detekciju kancerogenih promena, pre nego što se pojave bilo kakvi simptomi. Za sada ne postoji takav parametar koji se samostalno može koristiti u ove svrhe.

Ne koriste se samostalno za postavljanje dijagnoze, već se kombinuju sa drugim testovima i procedurama, kao što je biopsija. Mogu biti korisni i za otkrivanje porekla malignih promena.

Mere se obično pre započinjanja terapije. Mogu ukazivati na stadijum bolesti i prognozu.

Tokom terapije se obično određuju periodično, tokom određenog vremenskog intervala i tada služe za praćenje efikasnosti primenjene terapije.

Mere se i nakon završetka tretmana, kako bi se procenilo da li se bolest vraća.

Još uvek nisu identifikovani tumor markeri za sve vrste kancera.

Članak je objavljen 19.11.2012.

Saznajte više:
AFP
CA 19-9
CEA
kalcitonin
tireoglobulin
HCG
PSA