Mikroalbuminurija

Mikroalbumin (mikroalbuminurija)

Mikroalbuminurija se određuje radi otkrivanja početnog oštećenja bubrega i to posebno kod pacijenata sa dijabetes mellitus-om ili sa hipertenzijom (povišenim krvnim pritiskom).

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku urina i to:
– u prvom jutarnjem uzorku urina ili alternativno u bilo kom pojedinačnom uzorku urina (sakupljanje uzorka za pregled urina) ili
– u uzorku urina koji se sakuplja tokom 24h (24h urin – uputstvo za sakupljanje).

Nije potrebna posebna priprema.

O parametru:

Osnovna funkcija bubrega je eliminacija krajnjih proizvoda metabolizma i viška različitih supstanci koje organizmu nisu potrebne. Krv ulazi pod velikim pritiskom u bubreg, gde se „sudara“ sa filtracionom membranom. Kroz tu filtracionu membranu prolazi voda i mnogi mali molekuli. Daljim prolaskom kroz strukture bubrega, različiti regulatorni mehanizmi utiču na to da li će se voda i filtrirani molekuli vratiti u krvotok ili će se izlučiti urinom, u zavisnosti od potreba organizma.Veliki proteini ne prolaze kroz filtracionu membranu u bubrezima. Albumin je najvažniji protein krvi koji se u cirkulaciji nalazi u visokim koncentracijama.
Mikroalbuminurija predstavlja određivanje male količine albumina koja je izlučena urinom.
*Prefiks mikro- označava te male količine, koje se ne mogu izmeriti uobičajenim metodama već je potrebna posebna analiza.
Ova analiza je od izuzetnog značaja za otkrivanje početnog oštećenja bubrega, kada je moguće primenom posebne terapije zaustaviti progres bubrežne bolesti ili povratiti normalnu funkciju bubrega.
Zbog toga što je poznato da ovaj parametar podleže varijacijama, potrebno je dokazati povećan gubitak albumina urinom u najmanje dva od tri različita uzorka koji su sakupljeni u razmaku od nekoliko nedelja (najbolje u toku 1 meseca).

Ovo ispitivanje se koristi za rano otkrivanje oštećenja bubrega, posebno kod ljudi koji boluju od dijabetesa ili povišenog krvnog pritiska, kod kojih postoji povišen rizik od narušavanja bubrežne funkcije. Takođe, mikroalbuminurija je nalaz karakterističan i za sve ostale bubrežne bolesti kod kojih je povećana propustljivost filtracione barijere (objašnjeno je u tekstu iznad). Merenje mikroalbuminurije se koristi procenu napredovanja bolesti bubrega, kao i za procenu rizika od obolevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Mikroalbuminurija se ispituje kod svih ljudi koji boluju od dijabetesa najmanje jedanput godišnje.Ovo važi i za osobe koji imaju povišen krvni pritisak najmanje 5 godina. Poželjno je da se mikroalbuminurija proverava jedanput godišnje i kod ostalih osoba kod kojih je povišen rizik od nastanka hronične bubrežne bolesti.

Rezultati:

Ako se mikroalbuminurija određuje u 24h urinu, rezultati se izražavaju u mg izlučenog albumina na dan.
Ako se mikroalbuminurija određuje u pojedinačnom uzorku urina, tada se u u uzorku odredi koncentracija albumina i koncentracija kreatinina, a rezultat izražava kao mg izlučenog albumina po gramu ili mmol kreatinina. Različite države imaju različito usvojene definicije mikroalbuminurije. U nekima se predlažu različite referentne vrednosti u zavisnosti od pola, dok su u drugim date granice bez obzira na pol ispitanika.

Prema dnevnom izlučivanju albumina urinom, mikroalbuminurija se može podeliti na:

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Normalno izlučivanje albumina: <30mg/dan

Umereno povišene vrednosti: 30-300mg/dan
Ukazuju na početno oštećenje bubrega.

Vrlo visoke vrednosti: >300mg/dan
Ukazuju na ozbiljnije oštećenje bubrega.

Uzorci urina za ovu analizu se sakupljaju u odsustvu infekcije ili bilo kakve akutne metaboličke krize. Analiza se ne radi u toku bilo kakvih prolaznih bolesti. Ovo je važno, zato što je cilj analize ispitivanje oštećenja bubrega. Postoje i drugi uzroci koji dovode do povećanog izlučivanja albumina urinom, a da to nisu bubrežna oštećenja: menstrualna kontaminacija, kontaminacija vaginalnim sekretom, nekontrolisano visok krvni pritisak, infekcije urinarnog trakta, srčana insuficijencija, naporno vežbanje.

Članak je modifikovan 16.12.2013.

Pitanja:
1.Šta je kreatinin? Zbog čega se i taj parametar određuje u pojedinačnom urina kod ispitivanja mikroalbuminurije?
Kreatinin je jedinjenje koje se stvara u organizmu, pre svega u mišićima. Smatra se da je količina izlučenog kreatinina urinom konstantna.
Zapremina urina varira kod različitih osoba, ali i kod jedne osobe zbog npr. količine unete tečnosti. Sa promenom zapremine uzorka, menja se i koncentracija analita koji se određuje, u ovom slučaju albumina u urinu. Određivanjem albumina i kreatinina u uzorku urina i izražavanjem rezultata kao količnik ova dva analita, omogućeno je korigovanje razlike u zapremini uzorka.
Takođe, kreatinin se može izmeriti u i uzorku urina koji je sakupljen u određenom vremenskom periodu npr. tokom 24h. Tada se koristi kao pokazatelj kompletnog sakupljanja uzorka tj. procene da li se pacijent pridržavao uputstva i sakupio sav urin u datom vremenskom intervalu.

Saznajte više:
albumin
kreatinin
proteini u urinu
pravilno sakupljanje uzorka za pregled urina
uputstvo za sakupljanje 24h urina

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 25: Kidney Function Tests: Quantitative Assessment of Proteinuria: Total Protein and Albumin p.673-678
Creatinine: Reference  Intervals p.684

2.„Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za prevenciju, dijagnostikovanje i lečenje hronične bolesti bubrega“ Klinički vodič 9/12; Beograd 2013. dostupno na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije www.zdravlje.gov.rs
1.4.1.Određivanje albuminurije
http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2013/Novembar/VodicZaPrevencijuDijagnostikovanjeiLecenjeHronicneBolestiBubrega.pdf pristupljeno 13.12.2013