Albumin (ALB)

Albumin (Alb)

Albumin (Alb) se određuje u krvi, zajedno sa drugim analizama, radi otkrivanja bolesti jetre ili bubrega, kao i za procenu nutricionog statusa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Albumin predstavlja najzastupljeniji protein u krvi. Proizvodi se u jetri. Najvažnije funkcije su:
-održavanje zapremine tečnosti u krvnim sudovima
-vezivanje brojnih supstanci i njihov transport: masnih kiselina, bilirubina, kalcijuma, brojnih lekova, metala, hormona.

Albumin je negativan reaktant akutne faze.

Kao odgovor na infekciju, povredu tkiva i zapaljenje započinje reakcija akutne faze koja ima ulogu u odbrani organizma. U sklopu tog odgovora, menja se sinteza proteina u jetri. Sinteza albumina se normalno smanjuje u toku ovog procesa.

Albumin se normalno razgrađuje u raznim tkivima. Samo male količine se gube gastrointestinalnim traktom i putem bubrega. Gubitak ovim putevima može postati značajan kod različitih bolesti.

Određuje se, zajedno sa drugim analizama, radi otkrivanja bolesti jetre i bubrega, kao i za procenu nutricionog statusa.

Rezultati:

Povišene vrednosti se mogu javiti zbog:
– dehidratacije (nedostatka vode u organizmu)
– nepravilnog vađenja krvi, kada se podveska drži duže od propisanog vremena
– neadekvatnog čuvanja uzorka u laboratoriji (može doći do isparavanja uzorka i lažno povišenih vrednosti)

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Snižene vrednosti mogu biti u vezi sa:
– zapaljenskim procesima. Tada se u sklopu odgovora organizma smanjuje sinteza ovog proteina.
– bolestima jetre. Jetra ima izuzetnu sposobnost održavanja adekvatne koncentracije albumina. Sinteza se smanjuje kod ozbiljnih oštećenja, kada je gubitak funkcije jetre veći od 50%.Često se određuje zajedno sa drugim testovima za procenu funkcije jetre, kao što su AST, ALT, ALP, bilirubin.
– povećanim gubitkom putem bubrega. Normalno, albumin se izlučuje urinom u izuzetno malim količinama. Malo povećanje gubitka albumina urinom je pokazatelj početne faze bubrežnih bolesti. Više o ovoj temi, pročitajte u posebnom tekstu “Mikroabuminurija. Kod teških oštećenja bubrega, gubitak albumina urinom može biti značajan. Kod procene bubrežne funkcije obično se rade i dodatne analize, kao što su kreatinin i urea.
– povećanim gubitkom putem gastrointestinalnog trakta. Kod ozbiljnijih formi bolesti gastrointestinalnog trakta,albumin se može gubiti iz organizma u značajnim količinama.
povećanim gubitkom putem kože kod opekotina.
– smanjenim unosom proteina zbog čega se smanjuje sinteza albumina. Zbog toga se ova analiza često koristi za otkrivanje i monitoring pothranjenosti. Kod procene nutricionog statusa, može se određivati zajedno sa prealbuminom.
–  ascitesom – abnormalnom kumulacijom tečnosti u trbušnoj šupljini

Napomena:
Vrednosti su snižene u toku trudnoće.
Određeni lekovi (npr. anabolički steroidi, androgeni, hormon rasta, insulin) utiču na rezultat.
Rezultati mogu biti nepouzdani kod pacijenata koji su primili velike količine tečnosti intravenski.

Članak je modifikovan 02.10.2013.

Saznajte više:
referentne vrednosti
proteini u serumu (ukupni proteini)
mikroalbuminurija
proteini u urinu

Literatura:
1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 21 Amino Acids, Peptides and Proteins: Albumin 527-530
The Acute Phase Response 523-524

2. Medscape — Drugs, Diseases & Procedures  www.emedicine.medscape.com
Albumin pristupljeno 02.10.2013.