Tireoglobulin

Tireoglobulin (Thyroglobulin, Tg)

Tireoglobulin je protein koji se stvara u štitastoj žlezdi i neophodan je za sintezu tireoidnih hormona.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Tireoglobulin je protein koji se stvara u štitnoj žlezdi. Neophodan je za sintezu tireoidnih hormona (hormona štitne žlezde).

Normalno, male količine izlaze iz žlezde u cirkulaciju.

Osim zdravih ćelija, tireoglobulin mogu da stvaraju i ćelije određenih vrsta kancera tireoidne žlezde. Najznačajnija klinička primena određivanja tireoglobulina je praćenje efikasnosti terapije kod pacijenata sa predhodno postavljenom dijagnozom diferentovanog karcinoma tireoidne žlezde.

• Osnovne vrste kancera štitaste žlezde su: papilarni, folikularni, medularni i anaplastični. Papilarni i folikularni spadaju u grupu diferentovanih kancera. Imaju očuvanu funkciju sekrecije tireoglobulina.
Dijagnoza tireoidnog kancera se najčešće postavlja biopsijom.
Terapija podrazumeva hirurško uklanjanje i eventualnu primenu radioaktvnog joda koji unštava preostalo neuklonjeno tkivo.

Nakon operacije diferentovanog kancera štitaste žlezde, uspešnost uklanjanja tumora može biti procenjena merenjem koncentracije tireoglobulina u krvi.
Nakon uklanjanja tkiva žlezde ili terapije radioaktivnim jodom, nivo tireoglobulina u krvi bi trebalo da bude izuzetno nizak, osim u slučaju da tkivo nije u potpunosti uklonjeno ili ako su prisutne metastaze. Da bi se to proverilo, tkivo se stimuliše da stvara tireoglobulin. Ukoliko postoji neuklonjeno tkivo ili metastaze, koncentracija ovog proteina će značajno porasti.
Pre terapije je potrebno proveriti da li diferentovani kancer tireoidne žlezde proizvodi tireoglobulin, da bi se uopšte mogla pratiti efikasnost lečenja.

U krvi nekih pacijenata su prisutna antitireoglobulinska antitela (antitela koja stvara organizam i koja su usmerena protiv tireoglobulina). U tom slučaju, tireoglobulin se ne može tačno izmeriti (dobijaju se niže vrednosti). Ova antitela su češće prisutna kod pacijenata sa kancerom tireoidne žlezde, nego u opštoj populaciji. Oko 15-35% pacijenata sa kancerom štitaste žlezde imaju antitireoglobulinska antitela i kod njih se tireoglobulin ne može koristiti kao tumor marker za praćenje efikasnosti terapije.

Rezultati:

Kada se određuje tireoglobulin u krvi, potrebno je odrediti i antitireoglobulinska antitela. Ukoliko su ova antitela prisutna, određivanje tireoglobulina nije pouzdano.

Tireoglobulin se može određivati različitim metodama, koje daju različite rezultate kod jednog istog pacijenta. Zbog toga, ukoliko se prate vrednosti ovog parametra tokom određenog vremenskog perioda, neophodno je da se određuje jednom metodom.

Povišene vrednosti:
bolesti i oštećenja tkiva tireoidne žlezde dovode do povećanog oslobađanja tireoglobulina u cirkulaciju (traume, zapaljenje, hirurške procedure na žlezdi, zračenje)
kod Gravesove bolesti (predstavlja autoimunu bolest kod koje su prisutna antitela koja se vezuju za receptore na žlezdi, dovodeći do povećane proizvodnje hormona i, posledično, hipertireoidizma tj povećane funkcije štitaste žlezde)
–  diferentovani kancer tireoidne žlezde stvara tireoglobulin. U tom slučaju, kod pacijenata sa predhodno postavljenom dijagnozom ove vrste kancera, uspešnost terapije se može proceniti određivanjem ovog parametra.

Snižene vrednosti:
–  hipotireoidizam (smanjena funkcija štitaste žlezde)
–  nakon hirurškog uklanjanja štitaste žlezde
– kod dece koja su se rodila sa nerazvijenom štitastom žlezdom, tireoglobulin se ne može izmeriti u krvi.

Napomena:
Prisustvo reumatoidnog faktora u krvi ometa ovu analizu.

Članak je modifikovan 16.09.2014..

Saznajte više:
referentne vrednosti
TSH
T4, FT4
T3, FT3
antitireoidna antitela
TBG
tumor markeri

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 24: Tumor markers p.649-650
Chapter 55:The Thyroid: Patophysiology and Thyroid Function Testing
2. The Merck Manual Professional Editon www.merckmanuals.com/professional
Thyriod Cancers – pristupljeno 13.09.2014.