vitamin D

vitamin D (25(OH)vitamin D, 1,25(OH)2vitamin D)

25-(OH)-vitamin D se određuje ako su prisutni simptomi rahitisa kod dece ili osteomalacije kod odraslih. Koristi se i za praćenje efikasnosti terapije vitaminom D kao i za otkrivanje nedostatka ili toksičnih doza ovog vitamina.Takođe, može biti koristan i kod starijih osoba koje imaju osteoporozu kao i kod onih kod kojih je povećan rizik od fraktura.

1,25(OH)2-vitamin D se određuje samo kod određenih grupa pacijenata i to posebno onih sa bolestima bubrega.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Vitamin D je liposolubilan vitamin (rastvorljiv u mastima) i postoji u dve forme: vitamin D2 (ergokalciferol)i vitamin D3 (holekalciferol). Vitamin D2 se nalazi u nekim biljkama i u organizam se unosi ishranom. Vitamin D3 nastaje u koži pod dejstvom sunčeve svetlosti, a takođe je prisutan i u nekim namirnicama kao što su žumanca, jetra, masne ribe koje žive u dubokim morima.

Obe forme su rastvorljive u mastima,deponuju se u masnom tkivu i podležu istom metabolizmu. U jetri se prevode u 25-(OH) – vitamin D. On dalje u bubrezima podleže hemijskoj reakciji pri kojoj nastaje 1,25(OH)2-vitamin D i to je jedini biološki aktivan oblik ovog vitamina. Ovu reakciju stimuliše PTH (paratiroidni hormon).

1,25(OH)2 – vitamin D je po svim svojim karakteristikama hormon: struktura je slična drugim steroidnim hormonima, sve dok postoji adekvatno izlaganje sunčevim zracima organizam će stvarati dovoljne količine i neće biti potreban unos putem hrane, sintetiše se u jednom organu a dejstvo ispoljava na drugim organima. Vezuje se za receptore koji se nalaze na jedru ćelija i prenosi informacije o transkripciji gena.

Najvažnije dejstvo 1,25(OH)2-vitamina D je održavanje ravnoteže kalcijuma i fosfata u organizmu. Deluje na tanko crevo, kosti, bubrege što kao krajnji rezultat ima povišenje nivoa kalcijuma i fosfata u krvi. Omogućava normalnu mineralizaciju i rast kosti. Dodatno, reguliše ekspresiju gena i u drugim tkivima uključujući ćelije imunog sistema, mišića, krvnih sudova i reproduktivnih organa.

Status vitamina D se procenjuje na osnovu merenja 25-(OH)-vitamina D koji je pre indikator snabdevenosti organizma nego funkcije vitamina D. 25-(OH)-vitamina D je izabran zbog toga što se nalazi u visokim koncentracijama i zbog toga što se dugo zadržava u krvi.

Rezultati:

Laboratorije koriste različite metode za određivanje 25-(OH)-vitamina D, zbog čega svaka laboratorija prilaže uz rezultat svoje referentne vrednosti.

 25-(OH)- vitamin D
Nedostatak može nastati zbog:
-nedovoljnog izlaganja sunčevoj svetlosti – ovaj problem je posebno izražen kod ljudi koji žive na severnim geografskim širinama kao i kod ljudi koji su hospitalizovani duži vremenski period ili žive u staračkim domovima
-nedovoljnog unos hranom
-bolesti creva i bolesti koje utiču na creva zbog kojih je smanjena apsorpcija vitamina D iz hrane – vitamin D je liposolubilan (rastvara se u mastima) i njegova apsorpcija može biti smanjena ako je prisutan neki poremečaj koji utiče na apsorpciju masti npr.cistična fibroza. Osim toga, poremećej apsorpcije se može javiti i kao posledica nekih operacija u gastrointestinalnom traktu.
-bolesti jetre kod kojih je onemogućen normalan metabolizam vitamina D
-upotrebe nekih lekovi, posebno antiepileptika koji ubrzavaju metabolizam 25-(OH)-vitamina D i tako snižavaju njegovu koncentraciju
-kod gojaznih osoba povećano je zadržavanje 25-(OH)-vitamina D u masnom tkivu i otežano je njegovo otpuštanje u cirkulaciju

Ozbiljan nedostatak 25-(OH)-vitamina D može dovesti do poremećaja mineralizacije novoformiranih kostiju, što rezultuje rahitisom* kod dece i osteomalacijom ** kod odraslih. Blag do umeren nedostatak može imati posledice na ukupno zdravlje i kosti osobe. Posledice nedostatka vitamina D na druge organske sisteme osim kostiju još uvek nisu u potpunosti poznate, ali mogu uključiti povećanu podložnost infekcijama i povečan rizik od nastanka nekih vrsta kancera.

* rahitis predstavlja razmekšavanje i slabljenje kostiju kod dece.

**osteomalacija predstavlja bolest kod koje kosti postaju slabije i mekše. Osteomalacija nije isto što i osteoporoza, iako je kod oba poremećaja povećan rizik od fraktura. Osteomalacija nastaje zbog poremećaja u izgradnji kostiju, dok se osteoporoza posledica slabljenja predhodno formirane kosti.

Povišene vrednosti:
-javljaju se retko i viđaju se nakon produženog izlaganja visokim dozama vitamina D i to najčešće zbog konzumiranja multivitaminskih preparata i dodataka ishrani.

1,25(OH)2– vitamin D
Snižene vrednosti mogu biti posledica:
-bolesti bubrega kod kojih je onemogućen normalan metabolizam vitamina D i nastanak njegovog aktivnog oblika (detaljnije je objašnjeno u tekstu iznad)
-smanjene aktivnosti PTH (paratiroidnog hormona)

Visoke vrednosti mogu biti posledica:
-prekomerne aktivnosti PTH (paratiroidnog hormona) zato što PTH stimuliše sintezu 1,25(OH)2-vitamina D
-određene bolesti, kao što su sarkoidoza i neki limfomi, kada se ovaj oblik vitamina D nastaje i van bubrega
Ovaj parametar nije dobar pokazatelj toksičnih doza vitamina D.

Napomena:
Povišene vrednosti-vitamina D mogu dovesti do povećanog nivoa kalcijuma u krvi i njegovog taloženja ioštećenja organa , pre svega krvnih sudova, srca i bubrega.
Produženo izlaganje sunčevim zracima neće dovesti do toksičnih nivoa vitamina D, zbog toga što u tom slučaju dolazi do razgradnje i inaktivacije ovog vitamina.

Članak je objavljen 24.08.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti