CA 19-9

CA 19-9

CA 19-9 je tumor marker koji se, pre svega, koristi se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i za praćenje pacijenata sa kancerom pankreasa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije porebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

CA 19-9 je supstanca koju normalno stvaraju ćelije pankreasa, žučnih kanala, želuca, debelog creva i drugih organa.
Povišene vrednosti su nađene kod pacijenata sa različitim malignim, ali i benignim bolestima.

Koristi se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze kancera pankreasa, pri čemu može ukazivati na veličinu i proširenost tumora.
CA 19-9 se određuje i prilikom praćenja efekata lečenja kancera. Tada se CA 19-9 određuje pre započinjanja lečenja i zatim prate vrednosti nakon terapije, kako bi se procenila njena efikasnost.

Image courtesy of ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

CA 19-9 se određuje imunotestovima. Postoje značajne razlike između testova. Kod istog pacijenta različiti testovi mogu dati različite rezultate. Zbog toga, ukoliko se prate rezultati pacijenta, treba koristiti jednu metodu određivanja.

 

Oko 5% ljudi ne može da stvara ovo jedinjenje. Zbog toga, određivanje CA 19-9 kod ovih osoba nije informativno, zato što su vrednosti uvek niske ili se ne mogu uopšte izmeriti.

Rezultati:

Povišene vrednosti se mogu javiti kod pacijenata sa:
-malignim bolestima i to, pre svega sa kancerom pankreasa, ali i kancerom žučnih puteva, debelog creva, želuca, jetre, i dr.
-benignim stanjima, kao što su pankreatitis, ciroza, opstrukcija sekrecije žuči i druge benigne bolesti gastrointestinalnog trakta. Takođe, povišene vrednosti mogu biti prisutne i kod pacijenata sa bolestima štitne žlezde.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Treba istaći da CA 19-9 nije dovoljno dobar marker da bi se samostalno koristio za otkrivanje kancera. Izmerene vrednosti nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva maligne bolesti, već se vrednosti CA 19-9 koriste zajedno sa ostalim informacijama koje su dobijene pri kliničkoj proceni pacijenta i sa rezultatima drugih dijagnostičkih procedura.

Članak je objavljen 07.09.2014.

Pitanja:
– Zbog čega neki ljudi ne mogu da stvaraju CA19-9?
Za sintezu CA 19-9 je potreban enzim, 1,4-fukozil-transferaza. Oko 5% ljudi nema taj enzim i ne može da sintetiše CA 19-9.

Saznajte više:
tumor markeri
bolesti pankreasa

Literatura:
1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 24: Tumor Markers: Blood Group Antigens CA19-9 p.644-645
2.Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9), Serum pristupljeno 09.04.2014.
3.Mayo Clinic Proceedings www.mayoclinicproceedings.org
Oğuz Tekin Hypothyroidism-Related CA 19-9 Elevation Volume 77, Issue 4, Page 398, April 2002