Amilaza

Amilaza (Amylase, Amy)

Amilaza se najčešće određuje kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju akutnog pankreatitisa i drugih poremećaja koji pogađaju pankreas.

Uzorak:

Parametar se određuje u krvi. Može se određivati i u 24h urinu ili urinu koji se skuplja u toku određenog vremenskog perioda.
Nemojte piti alkohol 24 časa pre analize. Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate pre odlaska u laboratoriju zbog mogućeg uticaja lekova na rezultat.

O parametru:

Amilaza spada u grupu digestivnih enzima i neophodan je za razgradnju polisaharida (složenih ugljenih hidrata). Ovaj enzim seče lanac složenih ugljenih hidrata na određenim mestima, pri čemu nastaju kraći proizvodi.
U krvi normalno prisutna u niskim koncentracijama. Zbog male veličine se filtrira u bubrezima i izlučuje urinom.

U laboratorijama se određuje ukupna amilaza, ali i pojedinačna aktivnost S- i P-izoenzima.
*izoenzimi su različite varijante istog enzima koje imaju istu funkciju.

Pljuvačne (salivarne) žlezde sekretuju S-tip amilaze koji omogućava početak hidrolize skroba dok se hrana još uvek nalazi u ustima. Kada hrana dospe u želudac, kiselina prekida aktivnost ove forme enzima.
Pankreas proizvodi P-tip amilaze koji putem pankreasnih izvodnih kanala dospeva u creva gde nastavlja razgradnju hrane.
Iako je amilaza prisutna u rezličitim tkivima i organima, normalo prisutne forme u krvi i urinu potiču iz pankreasa (P-tip) i pljuvačnih žlezda (S-tip).

Najznačajnija primena merenja amilaze je kod akutnog pankreatitisa, kada se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju toka bolesti.

Kod akutnog pankreatitisa aktivnost amilaze u krvi raste oko 5-8h nakon pojave simptoma, maksimalnu aktivnost dostiže za 12-72h i vraća se na normalan nivo trećeg ili četvrtog dana. Aktivnost se povećava obično 4-6puta u odnosu na gornju granicu referentnih vrednosti. Tada je i amilaza u urinu povišena, s tim što su koncentracije u urinu veće od onih u krvi i povećanje aktivnosti traje duže, što se koristi kao pomoć kod dijagnoze kasne faze pankreatitisa.

Amilaza je prisutna i u drugim tkivima i organima, pa povišene vrednosti mogu biti prisutne i kod brojnih drugih intra-abdominalnih poremećaja i nekih stanja koja nisu u vezi sa pankreasom.
Zbog toga što je osnovna primena merenja amilaze pomoć pri postavljanju dijagnoze akutnog pankreatitisa, razvijen je test koji direktno meri P-tip koji potiče iz pankreasa. Ne samo što je određivanje P-tipa pružilo veću specifičnost pri dijagnozi akutnog pankreatitisa, već ova forma enzima ostaje duže povišena u krvi u poređenju sa ukupnom amilazom, što je smanjilo potrebu za određivanjem ukupne amilaze u urinu.

Prilikom postavljanja dijagnoze akutnog pankreatitisa i drugih poremećaja pankreasa, često se određuje enzim lipaza.

Rezultati:

Referentne vrednosti su drugačije za decu i odrasle.

Povišene vrednosti:
-akutni pankreatitis
-oštećenja pankreasa koja su izazvana drugim uzrocima, amilaza je povišena u krvi (P-tip)
-amilaza je prisutna i u drugim tkivima i organima, pa povišene vrednosti mogu biti prisutne i kod brojnih drugih intraabdominalnih poremećaja i nekih stanja koja nisu u vezi sa pankreasom, npr.:

  • bolesti žučnih puteva
  • perforacija peptičkog ulcera
  • gastritis
  • procesi na pljuvačnim žlezdama npr. mumps virus (zauške) – povišen je S-tip
  • akutni appendicitis
  • akutni unos alkohola
  • dijabetična ketoacidoza
  • tumori (tumori pluća i određene vrste tumora ovarijuma) i dr.

-makroamilaza u krvi
Kod oko 1% ljudi, normalna amliaza se vezuje u krvi sa antitelima IgG ili IgA. Ti kompleksi su veliki i ne mogu da se filtriraju u bubrezima i izluče urinom. Zbog toga, aktivnost amilaze u krvi može porasti 2-8puta u odnosu na gornju referentnu granicu. Ovo stanje nije povezano ni sa kakvim kliničkim simptomima.

Snižena aktivnost P-tipa u krvi:
Javlja se kod insuficijencije pankreasa. Ipak, normalan nivo ne može da isključi smanjenu funkciju ovog organa.

Napomena:
Zbog toga što se normalno izlučuje urinom, aktivnost amilaze u krvi raste proporcionalno stepenu bubrežnog oštećenja kod bolesti bubrega.

Članak je objavljen 12.07.2013.

Saznajte više:
Lipaza
Pankreas
Bolesti Pankreasa

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,
ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Amylase str.583-585

2.Medscape Druges, Diseases & Procedures
,,Amylase “ pristupljeno 12.07.2013.